رمضان

ساعت: 13:40

مکان: یکی از اداراتِ دولتی

تکاپوی کارمندان برای جمع و جور کردن وسایل و خاموش کردن کامپیوترها و جواب سربالا به ارباب رجوع، ارباب رجوعِ بی‌نوا آویزونِ درِ این اطاق و اون اطاق

ساعت : 13:50

مکان: راهروی خروجی همان اداره دولتی

صف طولانی کارمندانِ کارت به دست و آماده برای ساعتِ 2 جهت ثبتِ خروج و فرار، ارباب رجوعِ بخت‌برگشته درحالی‌که کارهاش نیمه انجام شده آویزون در حال خروج از در...

این است وصفِ حال این روزهای اداراتِ ما

پ.ن1: خدایا مراقبش باش و خیر و برکتت را به روزهایش ارزانی دار...اویی که زیرِ گرمای سوزانِ آفتاب روزه می‌دارد 

پ.ن2: امروزکسی می‌گفت زمانِ آقای خ.ا.ت.می روزه‌دارها بیشتربودند!

 

/ 13 نظر / 5 بازدید